Nacham Solomon playing some great medleys for Ohr Chadash groups on Moshav Mevo Modiim.

Nachman_Carlebach_Marley_Medley_Cover