Nacham Solomon playing some great medleys for Ohr Chadash groups on Moshav Mevo Modiim.
Enjoy!

Nachman_Matisyahu_Medley_Cover